Header
AllProgram
המאיץ
תוכנית האצה אישית למיצוי יכולות וכישורים ולחיזוק מיומנויות לתלמידות ולתלמידים מצטיינים מיישובי הפריפריה, זאת על ידי טיפוח תמונת עתיד במסלולי המשך טכנולוגיים איכותיים, בראשם העתודה האקדמית של צה"ל. בשיתוף הרשות וגורמי החינוך התלמידים יקבלו ליווי אישי, יחזקו את יכולות הליבה האישיות והבינאישיות שלהם, יחקרו את כלל האפשרויות המונחות לפניהן ויתמודדו עם קבלת החלטות משמעותיות לקראת התחנה הבאה בחייהם. לטובת זאת יעמוד לרשות כל תלמיד רכז כמבוגר משמעותי שילווה אותם בתהליך אישי מטפח. ייחודיות התוכנית: פורמט מואץ וממוקד. פעולה במימד רשותי הוליסטי- תכלול יישובי מול הפוטנציאל הצבאי. ליווי אישי צמוד - מבוגר משמעותי. חיבור צמוד מנהלת צבאית-עמותה. 
לפרטי התכנית להרשמה
להבים
תוכנית תלת-שנתית (י׳-י״ב) המכשירה תלמידים ותלמידות בתחום הרחפנים - מהתאוריה ויסודות האווירונאוטיקה, תוכנה, מכונות, אלקטרוניקה ועד היכרות מעמיקה עם הרחפן - בניה, תכנות והטסה. התלמידים והתלמידות רוכשים מיומנויות רכות של עבודה בצוות, פתרון בעיות, חקר והצגה עצמית. התלמידים והתלמידות יחשפו ויעברו היכרות מסלולי העתודה, מסלולי הרחפנות ומקצועות האיתור הטכנולוגיים השונים בצה"ל. מוקדי התוכנית: במרכז לנוער שוחר מדע במכללת בראודה, כרמיאל
אשת הקשר: כרמל כץ  052-6719070 במרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע אשת הקשר: אור ויסבלט 054-4889697

 
לפרטי התכנית להרשמה
עתידיסטים להנדסה
תוכנית תלת שנתית אקדמית (י׳-י״ב) אשר מציעה היכרות מעמיקה עם עולמות ההנדסה והטכנולוגיה. כחלק מהתוכנית לומדים התלמידים והתלמידות קורסים אקדמיים בתחומי ההנדסה אשר חלקם מהווים נקודות זכות לתואר. התלמידים והתלמידות יקבלו פיתוח וליווי אישי ויחשפו למסלולי ההמשך בעתודה האקדמית ותפקידי איתור טכנולוגיים. מוקדי התוכנית: המרכז לנוער שוחר מדע במכללת בראודה, כרמיאל איש הקשר: שי קוסטיס  052-5306299 המרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע אשת הקשר: שולי שיר - 054-9711933 
לפרטי התכנית להרשמה